• Категории
  • The Latest Style
  • Архив

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.MOETO-ZDRAVE.LIFE

 

 

1.Общи разпоредби 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта www.moeto-zdrave.life (наричано по-долу само „сайта“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Сайта, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Натурфарма България ЕООД ( с адрес на управление гр.София, ул. Янко Софийски войвода 21. Офис 1). Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта.
Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели.

2.Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

3.Органичаване на отговорността

Сайта прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Сайта не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Икономедиа за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Сайта  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. Сайта не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците.

Сайта  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Сайта има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

4.Конфиденциалност

Сайта може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

5.Промени

Сайта си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

05.01.2018